Gemeenten hebben een grote rol in hoe de leefomgeving van hun inwoners eruit ziet. Door nieuwbouwprojecten en andere ruimtelijke projecten om gebieden opnieuw in te richten (bijv. aanleg van fietsstraten, wegen en groen), verandert deze leefomgeving. Bij de projecten zijn vaak verschillende partijen betrokken van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. En deze partijen hebben allemaal verschillende ideeën en belangen. En toch moeten zij samen tot beslissingen komen.

Integraal gezondheidsbeleid is beleid dat gemaakt wordt door meerdere beleidsterreinen binnen de gemeente en verschillende partijen daarbuiten, terwijl ze letten op de leefomgeving en aandacht hebben voor gezondheid. Het samen maken van beleid gaat niet vanzelf, omdat de belangen van gezondheid en het fysieke domein flink verschillen. Het samen nemen van besluiten is daarom een ingewikkeld proces. En het onderwerp gezondheid is moeilijk te vertalen in een plan met een directe en duidelijke opbrengst.

Vanaf 2021 geldt de Omgevingswet. In deze wet staat ook dat er bij ruimtelijke projecten en de inrichting van de fysieke leefomgeving aandacht moet zijn voor gezondheid. Dit biedt dus voor gemeenten de kans om te werken aan een gezondere leefomgeving. Maar hier is wel meer kennis en inzicht voor nodig. Bijvoorbeeld over hoe ruimtelijke projecten verlopen en hoe belangen van verschillende beleidsterreinen worden meegenomen. Het vraagt ook kennis over strategieën en methoden die kunnen helpen bij het concreter maken van het onderwerp gezondheid in een ruimtelijk projecten.

Onderzoek

We zijn een verkennend onderzoek gestart waarin we kijken naar verschillende aspecten van ruimtelijk planproces en de manier waarop gezondheid daarin een plek krijgt en kan krijgen. Het doel van dit onderzoek is te ontdekken hoe gemeenten (en met name de beleidsadviseurs publieke gezondheid binnen deze gemeenten) het thema gezondheid beter kunnen bespreken en uitwerken in het proces van ruimtelijke planontwikkelingen en projecten.

Onderzoeksvraag

Hoe kan binnen een gemeente het thema gezondheid worden ingebracht in ruimtelijke planontwikkelingen, zodat maatregelen die gezondheid beschermen en bevorderen overeind blijven in de integrale afweging en besluitvorming?

Meer weten over dit onderzoek?

Neem dan contact op met de onderzoeker Kristine Mourits (kristine.mourits@radboudumc.nl)

Voel jij ook die behoefte om Nijmegen groener en gezonder te maken?